Mikhail Alashkevich

Senior Vice-President, VEB.RF